Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese:


info-sk@math.naboj.org

Lucia Tóthová


Organizátorka súťaže
Bratislava
lucia.tothova@trojsten.sk

Adam Kňaze


Organizátor súťaže
Bratislava
adam.knaze@trojsten.sk
contact picture

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Je priamou pokračovateľkou tradície Matematicko-fyzikálnej fakulty, ktorá zmenou svojho názvu v septembri roku 2000 zdôraznila skutočnosť, že sa na nej úspešne rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nie len veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.


contact picture

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá usporiadava aktivity v matematike, fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných škôl. Pre všetkých, ktorí radi ostria svoju myseľ, organizujeme dlhodobé súťaže KMS, KSP a FKS, kde pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s atraktívnym programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií, ako súťaže Náboj, víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov Klub Trojstenu, či cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia Akadémia Trojstenu. Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti VŠ, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.


contact picture

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou inštitúciou, ktorej postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete umocňujú dosiahnuté výsledky vo všetkých jej prírodovedných odboroch, bohatá publikačná aktivita zamestnancov, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zapojením sa do európskych vedeckých a vedecko-technických projektov.

Súčasťou fakulty sú moderné výskumné laboratóriá, v ktorých sa realizuje napr. excelentný výskum zameraný na štúdium fyzikálnych vlastností nových nekonvenčných materiálov v extrémnych fyzikálnych podmienkach, výskum v oblasti prevencie a terapie rôznych typov ochorení, výskum v oblasti vývoja nanotechnológií a nanomateriálov, vývoj metód na sémantickú analýzu a vizualizáciu informácií a pod.


contact picture

STROM

Súťaž Talentovaných Riešiteľov Obľubujúcich Matematiku je korešpondenčný matematický seminár známy tiež pod skratkou STROM. Vznikol už v roku 1976 pod vtedajším názvom Korešpondenčný Matematický Seminár (KMS), odkedy nepretržite funguje. Je teda najstarším korešpondenčným matematickým seminárom v Československu. Prináša mladým ľuďom možnosť objaviť krásy matematiky, či spoznať kamarátov s podobnými záujmami. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ale zapojiť sa môžu aj mladší. Každoročne sú pripravované štyri série šiestich príkladov, ktoré riešitelia riešia samostatne doma. Následne ich organizátori opravia a ohodnotia. Odmenou pre najlepších je dvakrát do roka šesťdňové sústredenie, kde stretnete skvelých ľudí a prežijete nezabudnuteľné chvíle plné smiechu a dobrej nálady, príjemne spestrujúce matematický program. Viac informácií o o tomto seminári ako i matematických seminároch pre základné školy nájdete na stránke www.strom.sk.