Soutěžní úlohy 2016

1 J

E.T. měl balvan ve tvaru krychle, jehož objem byl 216\,\text{m}^3, a vysekl z něj kvádr o rozměrech 1\,\text{m}\times 1\,\text{m}\times 2\,\text{m} způsobem ukázaným na obrázku. Jaký má nyní balvan povrch (v \text{m}^2)?

Zobrazit výsledek

216

Zobrazit řešení Načítám…

2 J

Dva přátelé, David a Štěpán, vyhráli jackpot a koupili si krásnou obdélníkovou parcelu o rozměrech 35\,\text{m} \times 25\,\text{m}. Chtějí si na ní postavit dvojdomek se společnou zahradou G o ploše 300\, \text{m}^2. Půdorys parcely je znázorněn na obrázku:

(Vzdálenost sousedních čar čtvercové sítě je 5\,\text m.) Jak daleko musí zeď b zasahovat z jedné poloviny dvojdomku do druhé, aby měly obě části stejnou plochu?

Zobrazit výsledek

8{,}75\, \text{m}

Zobrazit řešení Načítám…

3 J

Malý Rado se chce vypravit na pláž. Doma vyhrabal patery různé plavky, tři slamáky, čtvero slunečních brýlí a pět triček. Aby na pláži nevzbudil pohoršení, musí si obléct plavky (právě jedny). Brýle, slamák ani tričko nikterak povinné nejsou, od každého z těchto doplňků si může vzít nanejvýš jeden kus. Kolika různými způsoby se Rado může obléci, aniž by vzbudil pohoršení?

Zobrazit výsledek

600

Zobrazit řešení Načítám…

4 J

Martina strávila prázdniny v deštném pralese. Každý den pršelo – buď ráno, nebo odpoledne, nebo celý den. Dohromady prožila 13 dní, kdy nepršelo celou dobu. Ranní déšť ji zastihl jedenáctkrát a odpolední dvanáctkrát. Jak dlouhé byly Martininy prázdniny?

Zobrazit výsledek

18 dní

Zobrazit řešení Načítám…

5 J

Najděte nejmenší nezáporné celočíselné řešení rovnice n-2\cdot \operatorname{Q}(n)=2016, kde \operatorname{Q}(n) označuje ciferný součet čísla n.

Zobrazit výsledek

2034

Zobrazit řešení Načítám…

6 J

Kolik existuje kladných celých čísel, jejichž první číslice (tj. ta nejvíce vlevo) se rovná počtu jejich cifer?

Zobrazit výsledek

111\,111\,111

Zobrazit řešení Načítám…

7 J

Chodník se skládá z mnoha dlaždic. Jedna z nich má tvar pravidelného n-úhelníka a je ze všech stran obklopena ostatními dlaždicemi. Když dlaždici otočíme o 48^\circ kolem jejího středu, přesně zapadne do své původní polohy. Jaká je nejmenší možná hodnota n?

Zobrazit výsledek

15

Zobrazit řešení Načítám…

8 J

O dnu budeme říkat, že je šťastný, jestliže se jeho datum zapsané v podobě DD.MM.RRRR skládá z osmi různých cifer – zde DD určuje den, MM měsíc a RRRR rok, přičemž pokud je číslo udávající den nebo měsíc menší než deset, přidáváme před něj nulu. Například 26.04.1785 byl šťastný den. Jaký je nejbližší šťastný den (ode dneška)?

Zobrazit výsledek

17. června 2345

Zobrazit řešení Načítám…

9 J

Kuba má kvádr. Zajímalo by ho, kolik rovin obsahuje právě čtyři jeho vrcholy. Poraďte mu.

Zobrazit výsledek

12

Zobrazit řešení Načítám…

10 J

Míša se rozhodla nakreslit pomocí pravítka a kružítka dobře vypadající půlměsíc. Začala nakreslením kružnice se středem M_1 a poloměrem r_1=3\ \text{cm}. Potom zabodla kružítko do bodu M_2 ležícího na kružnici a nakreslila druhou kružnici o poloměru r_2, která protla původní kružnici v protilehlých bodech ležících na průměru procházejícím M_1, jak ukazuje obrázek.

Jakou plochu má půlměsíc A\text{cm}^2?

Zobrazit výsledek

9

Zobrazit řešení Načítám…

11 J / 11 S

Královna chobotnic má čtyři služebnice, z nichž každá má šest, sedm, nebo osm chapadel. Ty, které mají sedm chapadel, stále lžou, zatímco ty se šesti nebo osmi chapadly mluví vždy pravdu. Jednoho dne královna chobotnic svolala všechny své služebnice a zeptala se jich, kolik mají dohromady chapadel. První odpověděla, že 25, druhá tvrdila, že 26, třetí řekla 27 a poslední 28. Kolik chapadel mají dohromady pravdomluvné služebnice?

Zobrazit výsledek

6

Zobrazit řešení Načítám…

12 J / 12 S

V supermarketu prodávají mléčnou, bílou a hořkou čokoládu, všechny za stejnou cenu. Jednoho krásného dne činila tržba za prodanou mléčnou čokoládu 270,–, za bílou čokoládu 189,– a za hořkou 216,–. Kolik nejméně tabulek čokolády se ten den mohlo prodat?

Zobrazit výsledek

25

Zobrazit řešení Načítám…

13 J / 13 S

Otec pěti dětí chce svojí rodině nakoupit zákusky ke svačině. Léta bolestných zkušeností ho naučila, že musí dětem sehnat buď pět stejných, nebo pět vzájemně různých zákusků, jinak se jeho ratolesti do krve pohádají.Po dlouhé diskuzi, během níž se ani trochu nepodařilo domluvit, jaké zákusky by se měly nakoupit, naštvaně poručil svojí nejmladší dceři Aničce: „Půjdeš do cukrárny a řekneš prodavačce, ať ti dá x kousků náhodně! Až se vrátíš, každé z vás dětí dostane jeden zákusek a všechny ostatní budou pro mě a pro maminku!“ Víme, že v cukrárně vedou alespoň pět druhů zákusků a vždycky mají ode všech dostatečné množství. Jaké číslo x otec vybral, aby vynaložil co nejméně peněz a zároveň se jeho děti v žádném případě nepohádaly?

Zobrazit výsledek

17

Zobrazit řešení Načítám…

14 J / 14 S

Jaký je poměr obsahu kruhu ku obsahu čtverce, mají-li stejný obvod?

Zobrazit výsledek

4 : \pi

Zobrazit řešení Načítám…

15 J / 15 S

V únoru se Olin rozhodl provětrat svůj soukromý tryskáč a navštívit Kokosové ostrovy. Ze svého evropského sídla odletěl v 10:00 středoevropského času (SEČ) a přistál na ostrovech následující den v 5:30 tamního času (KČ). Domů odlétal v 8:30 KČ a přistál stejného dne v 17:00 SEČ. Předpokládejme, že oba lety trvaly stejně dlouho. Kolik bylo hodin na Kokosových ostrovech, když se Olin vrátil domů?

Zobrazit výsledek

22:30

Zobrazit řešení Načítám…

16 J / 16 S

Trojice čísel 14, 20, n má následující vlastnost: Součin každých dvou z nich je dělitelný tím třetím. Najděte všechna kladná celá čísla n, pro něž je tato podmínka splněna.

Zobrazit výsledek

70, 140, 280

Zobrazit řešení Načítám…

17 J / 17 S

Úsečka x dělí obdélník na dva lichoběžníky způsobem ukázaným na obrázku. Vzdálenost |PA| je rovna 10\,\text{cm} a |AQ| je 8\,\text{cm}. Lichoběžník T_1 má plochu 90\,\text{cm}^2, lichoběžník T_2 plochu 180\,\text{cm}^2.

Jaká je délka úsečky x\text{cm}?

Zobrazit výsledek

17

Zobrazit řešení Načítám…

18 J / 18 S

Paní Leontýna natrhala na zahradě jahody. Chce je rozdat svým čtyřem synům tak, aby každý z nich dostal alespoň tři, přičemž Vilibald jich dostane více než Bonifác, Bonifác více než Ferdinand a Ferdinand více než Mikuláš. Každý ze synů bude znát počet svých jahod, celkové množství rozdělených jahod i podmínky, které si jejich mamá vymyslela. Jak má Leontýna rozdělit jahody, aby jich využila co nejméně a zároveň aby žádný z chlapců neznal celé rozdělení?

Zobrazit výsledek

(M,\, F,\, B,\, V) = (3,\, 5,\, 6,\, 8)

Zobrazit řešení Načítám…

19 J / 19 S

Na obvod kruhu napíšeme po směru hodinových ručiček všechna přirozená čísla od 1 do 1000 ve vzestupném pořadí. Následně budeme některá z čísel označovat: Začneme jedničkou a pak označíme každé patnácté číslo (tj. 16, 31 atd.). Pokračujeme tak dlouho, dokud neoznačíme některé číslo podruhé. Kolik čísel zůstane neoznačených, když skončíme?

Zobrazit výsledek

800

Zobrazit řešení Načítám…

20 J / 20 S

Zjistěte součet velikostí sedmi označených vnitřních úhlů této sedmicípé hvězdy (ve stupních).

Zobrazit výsledek

540^\circ

Zobrazit řešení Načítám…

21 J / 21 S

Žáci dostali za úkol spočítat aritmetický průměr čísel 1, 3, 6, 7, 8 a 10. Pepíček ale zvolil špatný přístup: Nejdřív si vybral některá dvě čísla a spočítal jejich průměr. Potom vzal výsledek a některé další číslo a zase vypočítal aritmetický průměr. Tak pokračoval, dokud nevyužil všechna čísla. Jaké největší absolutní hodnoty chyby (tj. absolutní hodnoty rozdílu svého a správného výsledku) tak mohl dosáhnout?

Zobrazit výsledek

17/6

Zobrazit řešení Načítám…

22 J / 22 S

Na jedné straně rovné silnice je pět pouličních lamp L_1, L_2, L_3, L_4 a L_5 uspořádaných s jednotným rozestupem 12\, \text{m} v jedné přímce. Na druhé straně silnice stojí stánek se zmrzlinou. Když Honza postává u vchodu do obchodu v bodě E, vidí úsek mezi lampami L_1 a L_2 pod úhlem \alpha = 27^\circ. Pokud si stoupne k lampě L_5, vidí úsek mezi body L_1 a E rovněž pod úhlem 27^\circ.

Jak daleko jsou od sebe L_1 a E?

Zobrazit výsledek

24\, \text{m}

Zobrazit řešení Načítám…

23 J / 23 S

Šavlík si vybral dvě různá celá čísla od 1 do 17 (včetně) a vynásobil je. Kupodivu se ukázalo, že výsledný součin je rovný součtu zbylých patnácti čísel. Nalezněte Šavlíkovu dvojici čísel.

Zobrazit výsledek

10 a 13

Zobrazit řešení Načítám…

24 J / 24 S

Kolik šestic kladných celých čísel (a, b, c, d, e, f) splňuje a > b > c > d > e > f a zároveň a+f = b+e = c+d = 30?

Zobrazit výsledek

\binom{14}{3}=364

Zobrazit řešení Načítám…

25 J / 25 S

K časované bombě je připojený displej ukazující čas zbývající do výbuchu (v minutách a vteřinách). Na začátku odpočtu je na displeji 50:00. Žárovka blikne, kdykoliv je zobrazovaný počet minut rovný počtu vteřin (např. 15:15) nebo když je číslo na displeji stejné při čtení zleva i zprava (např. 15:51). V okamžiku, kdy žárovka blikne posedmdesáté, můžeme bombu zneškodnit. Jaký čas bude v tu chvíli na displeji?

Zobrazit výsledek

03:03

Zobrazit řešení Načítám…

26 J / 26 S

Pět kruhů se vzájemně dotýká způsobem znázorněným na obrázku. Určete poloměr nejmenšího kruhu, jestliže velký kruh má poloměr 2 a zbylé dva kruhy s vyznačenými středy mají poloměr 1.

Zobrazit výsledek

\frac 13

Zobrazit řešení Načítám…

27 J / 27 S

V kasinu sedělo kolem velkého stolu několik hráčů rulety. Když se zvedl Vejtek a s ním i jeho 16\,000 euro, průměrná hotovost připadající na jednoho hráče poklesla o 1\,000 euro. O dalších 1\,000 pak klesla, když si přisedli gambleři Marta a Tonda, každý vybavený pouhými 2\,000 euro. Kolik hráčů sedělo u stolu, když ještě Vejtek hrál?

Zobrazit výsledek

9

Zobrazit řešení Načítám…

28 J / 28 S

V krychli 7\times7\times7 je každá dvojice sousedících krychliček jednotkového objemu oddělená přepážkou. Odebráním několika přepážek chceme dosáhnout toho, že bude každá krychlička spojená s alespoň jednou z krychliček na povrchu. Jaké nejmenší množství přepážek je třeba odebrat?

Zobrazit výsledek

125

Zobrazit řešení Načítám…

29 J / 29 S

Víme, že 20{\ast}{\ast}{\ast} 16 je sedmiciferné číslo, které je druhou mocninou nějakého celého čísla. Které tři cifry chybějí?

Zobrazit výsledek

909

Zobrazit řešení Načítám…

30 J / 30 S

Trojúhelník ABC s délkami stran |AB| = |AC| = 5\,\text{m} a |BC| = 6\,\text{m} je částečně napuštěný vodou. Když trojúhelník leží na straně BC, je hladina ve výšce 3\,\text{m} nad touto stranou. Pokud bude trojúhelník spočívat na straně AB, jaká bude výška vodou naplněné části? Uvádějte v metrech.

Zobrazit výsledek

18/5

Zobrazit řešení Načítám…

31 J / 31 S

Máme šest beden označených 1 až 6 a v nich nějak rozdělených 17 broskví. Jediný krok, který smíme udělat, je následující: Jestliže je v n-té bedně právě n broskví, jednu sníme a zbylých n-1 rozdělíme po jedné do beden 1n-1. Jak jsou broskve rozdělené, jestliže víme, že nám jejich rozložení umožňuje postupně sníst všechny?

Zobrazit výsledek

1,1,3,2,4,6

Zobrazit řešení Načítám…

32 J / 32 S

Na vrchol hory vede jednoduchá lanovka s pevně připojenými dvojicemi sedadel. Celkem 74 lidí chce vyjet nahoru, zatímco 26 pasažérů čeká u horní stanice na cestu zpět. Přesně v poledne se mechanismus spustí a na obou stanicích nasedne do lanovky první dvojice; ostatní cestující pak plynule nastupují, kdykoli přijede další sedačka. Ve 12:16 se dvojsedačka vezoucí první dva cestující vzhůru setká s poslední obsazenou dvojsedačkou směřující dolů. Ve 12:22 naopak sedačka vezoucí první dvojici směrem dolů mine poslední obsazenou sedačku směřující na vrchol. Sedačky jsou podél lana rozmístěny rovnoměrně (tj. ve stejných vzájemných vzdálenostech), lanovka se pohybuje stálou rychlostí a všichni cestující jezdí ve dvojicích. Kolik minut trvá jízda ze spodní stanice do horní?

Zobrazit výsledek

26

Zobrazit řešení Načítám…

33 J / 33 S

Mějme kosočtverec ABCD a body M, N ležící na úsečkách AB, BC různé od A, B, C takové, že DMN je rovnostranný trojúhelník a |AD| = |MD|. Určete velikost úhlu ABC (ve stupních).

Zobrazit výsledek

100^\circ

Zobrazit řešení Načítám…

34 J / 34 S

Kolika způsoby je možné obarvit políčka tabulky 2 \times 7 žlutě a zeleně tak, aby v žádném místě nevzniklo ani zelené, ani žluté L-trimino?

Poznámka: L-trimino je následující tvar (případně otočený o nějaký násobek pravého úhlu):

Zobrazit výsledek

130

Zobrazit řešení Načítám…

35 J / 35 S

Filip je nadšeným sběratelem diamantů, ale zatím jich vlastní méně než 200. Aby se jimi mohl lépe kochat, rozdělil všechny své diamanty do několika (nejméně dvou) hromádek tak, že

  • každá hromádka se skládá z jiného počtu diamantů,
  • na žádné hromádce nejsou právě dva diamanty,
  • pro každou hromádku platí, že kdykoli by byla rozdělena na dvě menší části, skládala by se alespoň jedna z nich ze stejného počtu diamantů jako některá z nerozdělených hromádek.

Jaké největší množství diamantů může Filip vlastnit?

Poznámka: Hromádka musí vždy obsahovat alespoň jeden diamant.

Zobrazit výsledek

196

Zobrazit řešení Načítám…

36 J / 36 S

Ve hře kámen, nůžky, papír máme tři možné symboly: kámen K, nůžky N a papír P. Přitom K>N, N>P, P>K a K=K, N=N, P=P, kde A>B značí, že A vítězí nad B, a A=B znamená remízu. Turnaj v obouruční hře kámen, nůžky, papír bez opakování sestává z devíti her, které proti sobě hrají dva hráči oběma rukama současně, a to levou proti levé a pravou proti pravé. Za vítězství získává hráč 2 body, za remízu 1 a za prohru 0 bodů. V jedné hře se tedy mezi hráče rozdělí celkem čtyři body. Během turnaje musí každý hráč zahrát každou možnou (uspořádanou) dvojici symbolů právě jednou. Jaká je pravděpodobnost, že všech devět her turnaje skončí skórem 2:2, volí-li oba hráči dvojice symbolů náhodně?

Zobrazit výsledek

3!^3/9!=1/1680

Zobrazit řešení Načítám…

37 J / 37 S

Síť tělesa sestává z osmi rovnostranných trojúhelníků a šesti čtverců jako na obrázku.

Je-li délka každé hrany 1\,\text{km}, jaký je objem tělesa (v \text{km}^3)?

Zobrazit výsledek

\frac 53 \sqrt 2

Zobrazit řešení Načítám…

38 J / 38 S

Najděte jediného trojciferného prvočíselného dělitele čísla

Zobrazit výsledek

601

Zobrazit řešení Načítám…

39 J / 39 S

Třináct včel – jedna malá a dvanáct velkých – žije v plástvi o 37 buňkách. Každá velká včela zabere tři po dvou sousední buňky, zatímco malá včela obsadí jen jednu buňku (viz obrázek). Kolika způsoby může být plástev rozdělena na třináct nepřekrývajících se sektorů tak, aby je mohlo všech třináct včel obsadit v souladu s popsanými požadavky?

Zobrazit výsledek

20

Zobrazit řešení Načítám…

40 J / 40 S

Do kružnice \omega je vepsán rovnostranný trojúhelník ABC. Na kratším oblouku BC kružnice \omega zvolme bod X a označme T průsečík ABCX. Je-li |AX| = 5 a |TX| = 3, určete |BX|.

Zobrazit výsledek

15/8

Zobrazit řešení Načítám…

41 J / 41 S

Uvažme rovnostranný trojúhelník ABC. Vnitřní bod P trojúhelníka ABC nazveme zářivým, pokud lze najít přesně 27 paprsků vycházejících z P a protínajících strany trojúhelníka ABC takových, že trojúhelník je těmito paprsky rozdělen na 27 menších trojúhelníků stejného obsahu. Určete počet zářivých bodů v trojúhelníku ABC.

Zobrazit výsledek

\binom{26}{2} = 325

Zobrazit řešení Načítám…

42 J / 42 S

Kolik kladných dělitelů čísla 2016^2 menších než 2016 nedělí číslo 2016?

Zobrazit výsledek

47

Zobrazit řešení Načítám…

43 J / 43 S

Nechť Spočtěte Z_1 + Z_2 + \dots + Z_{2016}.

Zobrazit výsledek

\frac12 (4033\sqrt{4033} - 1)

Zobrazit řešení Načítám…

44 J / 44 S

Posloupnost celých čísel a_0, a_1, a_2 \dots je konstruována následujícím způsobem: Je-li a_i dělitelné třemi, položíme a_{i+1}=a_i /3, v opačném případě položíme a_{i+1}=a_i +1. Pro kolik různých nezáporných celých čísel a_0 dosáhne tato posloupnost poprvé hodnoty 1 po přesně jedenácti krocích (tj. a_{11} = 1, ale a_0, a_1, \dots, a_{10} \neq 1)?

Zobrazit výsledek

423

Zobrazit řešení Načítám…

45 J / 45 S

Nechť ABCD, AEFG a EDHI jsou obdélníky se středy po řadě K, L a J. Předpokládejme dále, že A, D, E jsou po řadě vnitřní body úseček HI, FG, BC a že |\sphericalangle AED| = 53^\circ. Určete velikost \sphericalangle JKL (ve stupních).

Zobrazit výsledek

74^\circ

Zobrazit řešení Načítám…

46 J / 46 S

Bára si vybrala několik (ne nutně různých) čísel z množiny \{-1, 0, 1, 2\} takovým způsobem, že jejich součet je roven 19 a součet jejich druhých mocnin je 99. Jaké největší hodnoty může nabývat součet třetích mocnin Bářiných čísel?

Zobrazit výsledek

133

Zobrazit řešení Načítám…

47 J / 47 S

Najděte největší devíticiferné číslo s následujícími vlastnostmi:

  • žádná číslice se v něm nevyskytuje více než jednou,
  • vyškrtneme-li jeho k-tou cifru (pro k=1,2,\ldots,9), dostaneme osmiciferné číslo dělitelné k.

Zobrazit výsledek

876\,513\,240

Zobrazit řešení Načítám…

48 J / 48 S

Je dán obdélník ABCD se stranou AB délky 12 a bod P ležící uvnitř tohoto obdélníka. Pro každý z trojúhelníků ABP, BCP a DAP platí, že jeho obvod je roven jeho obsahu. Jaký je obvod trojúhelníka CDP?

Zobrazit výsledek

25

Zobrazit řešení Načítám…

49 J / 49 S

Na tabuli je napsaná (uspořádaná) dvojice čísel (0,0). V každém kroku smažeme aktuální dvojici (a,b) a napíšeme místo ní dvojici (a+b+c, b+c), kde c je rovno buď 247, nebo -118 (z těchto dvou hodnot si můžeme v každém kroku vybrat). Najděte nejmenší nenulový počet kroků, po kterém se na tabuli může objevit dvojice (0,b) pro nějaké b.

Zobrazit výsledek

145

Zobrazit řešení Načítám…

50 J / 50 S

Cikcak je lomená čára, která vznikne ze dvou rovnoběžných polopřímek opačného směru spojením jejich počátečních bodů. Na kolik nejvíce oblastí může deset cikcaků rozdělit rovinu?

Zobrazit výsledek

416

Zobrazit řešení Načítám…

51 J / 51 S

Mějme čtyřstěn, jehož každá stěna je trojúhelník se stranami délek 1, \sqrt 2 a c. Poloměr sféry opsané tomuto čtyřstěnu je 5/6. Najděte c.

Zobrazit výsledek

\sqrt{23}/3

Zobrazit řešení Načítám…

52 J / 52 S

Na uvítací přípitek vyrovnal vrchní číšník do řady 2016 sklenek s vynikajícím višňovým koktejlem. Pikolík dostal za úkol jednu z nich překrýt stříbrným táckem, na něj postavit sošku a do ostatních rozmístit lichý počet višní tak, aby v každé sklence byla nejvýše jedna. Navíc mělo napravo od sklenky překryté táckem skončit více višní než nalevo od ní. Kolika způsoby to pikolík může provést?

Zobrazit výsledek

2016\cdot 2^{2013}

Zobrazit řešení Načítám…

53 J / 53 S

Jirka měl dřevěnou krychli. Protože nebyl spokojen s její barvou, rozhodl se ji natřít nazeleno. Ani to ho ale neuspokojilo, a tak si usmyslel, že ji rozřeže na malé kvádry. Vybral si proto 33 různých rovin, z nichž každá se nacházela mezi některými dvěma protilehlými stěnami krychle a byla s nimi rovnoběžná, a provedl podél nich řezy. Když se krychle rozpadla, spočítal všechny kvádry s alespoň jednou zelenou stěnou a s údivem zjistil, že je jich stejně jako kvádrů, které nemají žádnou zelenou stěnu. Na kolik kvádrů mohl krychli rozřezat?

Zobrazit výsledek

1260 nebo 1344 (dvě řešení)

Zobrazit řešení Načítám…

54 J / 54 S

Pro přirozené číslo n definujme p(n) jako součin všech nenulových cifer čísla n. Najděte největšího prvočíselného dělitele čísla p(1)+\dots+p(999).

Zobrazit výsledek

103

Zobrazit řešení Načítám…

55 J / 55 S

Nechť (a_n)_{n=1}^\infty je rostoucí posloupnost kladných celých čísel taková, že 9\mid a_{3k-2}, 14\mid a_{3k-1} a 19\mid a_{3k} pro každé přirozené číslo k. Najděte nejmenší možnou hodnotu a_{2016}.

Zobrazit výsledek

14478

Zobrazit řešení Načítám…

56 J / 56 S

Uvnitř trojúhelníka ABC se nachází bod P. Průsečíky přímek AP, BP a CP s protilehlými stranami označme postupně D, E a F. Spočtěte obsah trojúhelníka ABC, pokud víte, že | PA |=6, | PB | =9, | PD |=6, | PE | =3 a | CF | =20.

Zobrazit výsledek

108

Zobrazit řešení Načítám…

57 J / 57 S

Najděte poslední dvojčíslí před desetinnou čárkou čísla (7 + \sqrt{44})^{2016}.

Zobrazit výsledek

05

Zobrazit řešení Načítám…