قواعد مسابقه

یکم. شرکت در نابوی برخط 2021

نابوی مسابقه ای است که دروهله ی نخست برای تیم های متشکل از دانش آموزان دبیرستانی تدوین شده است. هرتیم حداکثر می تواند شامل پنج دانش آموز باشد . این مسابقه دارای سه رده است: مقدماتی(جونیور)، پیش رفته(سنیور) و دورآزاد. تیم هایی که در رده ی مقدماتی شرکت می کنند می توانند تنها شامل یک دانش آموز دبیرستانی باشند که هنوز وارد سال آخر دبیرستان نشده است. تیم هایی که در رده ی پیش رفته شرکت می کنند می توانند دارای هر تعداد (التبه بین یک تا پنج) دانش آموز دبیرستانی باشند، مضاف برین، دانش آموزانی باشند که حین ترم تابستانی 2019/2020 تحصیل می کردند نیز می توانند در رده ی سنیور شرکت نمایند. محل تحصیل همه ی اعضای یک تیم نیز می بایست یک مدرسه باشد. تنها مورد استثنا برای دانش آموزانی است که در ترم تابستانی 2019/2020در یک مدرسه تحصیل می کردند. تیم هایی که در رده ی آزاد شرکت می کنند محدودیتی از جهت سن، مدرسه، و یا دانش آموز بودن ندارند.

دوم. ثبت نام

مدرسه ها یا تیم ها می توانند برای شرکت در مسابقه تا پیش از اتمام زمان ثبت نام یا اتمام ظرفیت از طریق وب سایت مسابقه اقدام نمایند.تمامی اطلاعات لازم درباره ی تاریح های مهم، تعداد تیم هایی که تاکنون ثبت نام کرده اند، و ظرفیت کلی برای ثبت نام در وب سایت مسابقه قابل دست رسی خواهند بود. صبت نام در دو گام صورت می پذیرد: درگام نخست، هر مدرسه می تواند هرتعداد تیمی را که خواست ثبت نام کند، اما تنها دوتیم نخست هر رده برای شرکت در مسابقه پذیرفته خواهند شد(مگر این که ظرفیت به ما اجازه ندهد)، سپس باقی تیم ها در فهرست انتظار قرار خواهند گرفت. به هنگام گام دوم ثبت نام، که دقیقا دو هفته پیش از آغاز مسابقه شروع خواهد شد، تیم های سوم و چهارم هر مدرسه در هر رده نیز ممکن است پذیرفته شوند(البته در صورتی که ظرفیت به ما این اجازه را بدهد). گام دوم سه روز پیش از شروع مسابقه به اتمام خواهد رسید. اگر، در آن زمان، ظرفیت ثبت نامی ها هنوز تکمیل نشده باشد و فهرست انتظار یکی از کشورهای شرکت کننده هنوز پر باشد؛ کلیه ی تیم های باقی مانده پذیرفته خواهند شد. بدین صورت اگر تیم چهارم یک مدرسه پیش تر پذیرفته شده باشد، نوبت به تیم پنجم خواهد رسیدو به همین ترتیب تا زمانی که ظرفیت تکمیل شود یا فهرست انتظار خالی شود. ثبت نام برای رده ی آزاد نیز به هنگام گام دوم ثبت نام آغاز می شود و ظرفیتی که به این رده اختصاص خواهد یافت کاملا وابسته به تعداد ثبت نامی ها در رده های مقدماتی و پیش رفته است.

سوم. شروع مسابقه

شرکت کنندگام هرتیم می توانند از هر جایی در مسابقه شرکت کنند. تنها چیزی که ضرورت دارد داشتن یک ارتباظ اینترنتی پایدار است. برگزار کنندگان مسابقه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلاتی که براثر ارتباط اینترنتی ناپای دار به بار خواهد آمد، نخواهند داشت. ضرورتی ندارد که اعضای یک تیم حین آزمون کنار هم باشند، هرچند اگر چنین باشد به بهبود ارتباط کمک خواهد کرد. توصیه ی اکید ما این است که تمامی شرکت کنندگان پروتکل های بهداشتی ای را که برای شهر شان حین مسابقه وضع شده اند دقیقا رعایت کنند. هر تیم ثبت نامی دو نامه از طریق پست الکترونیکی دریافت خواهد نمود: به ترتیب یک هفته و یک روز پیش از مسابقه. این نامه ها حاوی اطلاعات ثبت نامی برای ورود به محل مسابقه ی مجازی-جایی که داوطلبان می توانند به سوالات مسابقه دست رسی داشته باشند یا پاسخ های خودشان را ثبت کنند- خواهند بود.

چهارم. حل کردن و ثبت پاسخ ها

شرکت کنندگان روی هریک از شش مسئله ای که به آن ها داده می شود کار می کنند؛ پاسخ یا یک عدد یا تعدادی از عددها هستند. به محض این که تیم به این جمع بندی رسید که راه حلش درست است، می تواند پاسخ را در محل مورد نظر ثبت کند. اگر پاسخ درست باشد، آن ها مطلع می شوند و یک سوال دیگر برایشان آماده خواهد شد. تعداد دفعاتی که می توانند پاسخی را برای یک پرسش ثبت کنند، نا محدود است، گرچه، به طور مثال، پس از ثبت دو پاسخ نادرست، تیم بایستی دودقیقه منتظر بماند و سپس پاسخ جدیدی را برای آن پرسش ثبت نماید و به همین طریق اگر سه پاسخ نادرست ثبت کند، سه دقیقه می بایست منتظر بماند و ..... درنهایت، حین پنج دقیقه ی پایانی مسابقه، می توان هر ده ثانیه یک بار پاسخی را ثبت نمود و محدودیتی که پیش تر گفته شده برداشته خواهد شد.

پنجم. پایان مسابقه

مدت زمان مسابقه دو ساعت خواهد بود. پس از اتمام این زمان، دیگر نمی توان پاسخ دیگری را ثبت نمود. بلافاصله پی از اتمام مسابقه و پیش از اعلام نتیجه ها، می توانید اعتراضات احتمالی خود را به این آدرس ارسال فرمایید.info-gb@math.naboj.org.

ششم. برندگان

در هر رده تیمی که بیش ترین پرسش ها را حل کرده باشد، برنده محسوب می شود. اگر تعدادی از تیم ها باشند که تعداد یک سانی از پرسش ها را حل کرده باشند، برنده ها براساس بالاترین شماره سوالی را که حل کرده اند تعیین می شوند و اگر این بالاترین شماره ها برابر بودند، براساس دومین سوال در دنباله ی نزولی شماره سوال هایی که حل کرده اند تعیین می شوند. هرگاه همه ی این ها برابر بودند، مدت زمان ثبت پاسخ ها را درنظر می گیریم. اگر بازهم همه جیز مساوی بود، مدت زمان ثبت سوال یکی مانده به آخر را درنظر می گیریم.چنین روشی را برای تعیین جای گاه باقی تیم ها نیز به کار خواهیم گرفت. اصول مشابهی برای اعلام نتایج در سطح ملی و در سطح بین المللی به کار گرفته خواهند شد. .

هفتم. ابزار های مجاز

برخلاف سایر مسابقه ها، استفاده از هر ابزاری مجاز هست. گرچه، نمی توانید از کمک فردی که درتیم شما نیست استفاده کنید. مضاف براین، هرگونه ارتباط یا هم کاری میان تیم ها نیز حین مسابقه اکیدا ممنوع است. هم چنین شرکت کنندگان حق ندارند که با قصد قبلی، فضای مسابقه را برهم بزنند.

هشتم. قواعد مصوب

انتظار برین است که شرکت کنندگان صادقانه مسابقه دهند و از قواعد نبعیت کنند. تمامی تیم هایی که در مسابقه ی برخط نابوی شرکت می کنند ملزم و مکلف به رعایت این قواعد هسند. هرتیم با ثبت نام خود تصدیق می کند که قواعد را خوانده و فهمیده است، و حین مسابقه از آن ها تبعیت خواهد نمود. اگر تیمی نتواند از قواعد تبعیت کند ممکن است صلاحیت شرکت درمسابقه را از دست بدهد. .

نتایج


International: ایران :